Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

2.darba pakete. “Klimata mainības ietekme uz augu barības elementu apriti sateces baseinā”.

Darba paketes vadītājs ir Dr. inž. Viesturs Jansons (LLU LF). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no LLU Lauku inženieru fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras un LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes.

Uzsākot pētījumus, tiks novērtēti Baltijas jūras baseina valstīs lietotie upju hidroloģiskie un hidroķīmiskie modeļi, tos salīdzinot ar Latvijā noteces hidroloģiskai modelēšanai izstrādāto matemātisko modeli METQ. Tiks veikta šī modeļa kalibrēšana 5-6 raksturīgām Latvijas upēm t.sk. Salacai. Pēc METQ modeļa kalibrēšanas Salacas baseina apstākļos, Salacas hidroloģiskais režīms mainīga klimata apstākļos tiks modelēts, izmantojot globālo klimata modeļu 3-5 klimata pārmaiņu scenārijus. Tiks prognozētas klimata mainības ietekmes uz noteces režīmu un caurplūdumu 5 – 6 dažāda lieluma lauksaimniecībā izmantojamos baseinos.

Darba procesā tiks savāktas un sistemātiski papildinātas upju modelēšanai nepieciešamo hidroloģisko un hidroķīmisko datu rindas un upju baseinus raksturojošos parametri izmantojot GIS tehnoloģijas. Sekmīgai hidroķimisko modeļu kalibrēšanai tiks veikta izkliedētā piesārņojuma aiztures procesu izpēte sistēmā: augsnes profils – drenēts lauks - novadgrāvis – mazais sateces baseins – upe.

Izmantojot hidroķīmisko modelēšanu tiks novērtēts piesārņojuma iespējamo izmaiņu raksturs un slodze klimata mainības apstākļos vidēja lieluma (ar baseinu 100-1000 km2) Latvijas upei. Tādejādi tiks noteikta klimata mainības ietekme uz Latvijas upju ūdens bilanci, noteces režīmu, ūdens kvalitāti un ūdens resursu izmantošanas iespējām.

2. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

  • Savākt un sistemātiski papildināt upju modelēšanai nepieciešamās hidroloģisko un hidroķīmisko datu rindas un upju baseinus raksturojošos parametrus (Modelēšanas datu bāzes).
  • Izpētīt izkliedētā piesārņojuma aiztures procesus sistēmā: augsnes profils – drenēts lauks - novadgrāvis – upe (Aiztures procesi).
  • Izveidot upes (Salacas) baseina matemātisko noteces modeli un veikt hidroloģiskā režīma modelēšanu mainīga klimata apstākļos, izmantojot globālo klimata modeļu 3-5 klimata pārmaiņu scenārijus (Modeļu izpēte).
  • Izvērtēt klimata ietekmes uz ūdens resursu izmantošanu un ūdens kvalitāti. Veikt noteces mainības rakstura izvērtējumu, režīma un ilgtermiņa izmaiņu prognozes klimata pārmaiņu apstākļos līdz 2100.gadam. Prognozēt ekstremālo noteces režīmu (plūdu, ilgstošu sausuma periodu) iespējamību (Ietekmes uz ūdens resursiem).
  • Novērtēt lauksaimniecības izkliedētā piesārņojuma iespējamo izmaiņu raksturu un slodzi klimata mainības apstākļos (Piesārņojuma izmaiņas).

2. darba paketes rezultāti būs:

  • Apkopotas hidroloģisko modeļu kalibrēšanai nepieciešamās datu rindas. Uzsākta ilggadīgu hidroķīmisko datu rindu vākšana modelēšanai izvēlētas upes raksturīgos daļbaseinos.
  • Noteikti augu barība elementu aiztures koeficenti hidrogrāfiskā tīkla elementos un izvēlētās upes daļbaseinos.
  • Izvēlēti matemātiskie modeļi. Pārbaudītas iespējas tos lietot Latvijas upēm. Izpildīta modelēšana 5-6 Latvijas upēm, ieskaitot Salacu.
  • Novērtēta klimata izmaiņas ietekme uz Latvijas upju noteces režīmu un ūdens kvalitāti.
  • Novērtētas izkliedētā piesārņojuma izmaiņas klimata pārmaiņu apstākļos.

AKTUALITĀTES

30.06.-09.07.2008.
2. DP jauno zinātnieku Aiņa Lagzdiņa (LLU) un Annas Bakutes (LU) līdzdalība starptautiskā vasaras skolā jauniem zinātniekiem un doktorantiem „Coping With Climate Change in Integrated Watershed Management”. Vāgeningenas universitātē, Nīderlandē.
2. DP jauno zinātnieku Aiņa Lagzdiņa (LLU) un Annas Bakutes (LU) līdzdalība starptautiskā vasaras skolā jauniem zinātniekiem un doktorantiem „Coping With Climate Change in Integrated Watershed Management”. Vāgeningenas universitātē, Nīderlandē.

3.- 6.9.2007
Līdzdalība 3. starptautiskajā konferencē „Klimats un ūdeņi” Helsinkos, Somijā
Lidzdaliba_konference_Klimats_un_udeni .pdf

12.07.2007
Līdzdalība seminārā par klimata izmaiņu ietekmi un pasākumiem ietekmes ierobežošanai Baltijas jūras baseinā Pasaules Ūdens nedēļas (World Water Week in Stockholm)
Lidzdaliba_World_Water_week.pdf

4. - 8.06.2007
Līdzdalība 5 BALTEX studiju konferencē (5th Study Conference on BALTEX) Kuresārē (Sāremā, Igaunijā)
Lidzdaliba_ BALTEX konference.pdf

KALME