Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas


Māris Kļaviņš
Valsts pētījumu programmas vadītājs, LZA akadēmiķis, profesors, Dr. hab. chem. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Vides zinātņu nodaļas vadītājs. Veicis pētījumus par klimata mainības ietekmi uz ūdeņu hidroloģisko režīmu, piedalījies ES 5 un 6 ietvarprogrammas projektu izpildē, vadījis lietišķos, LZP un LU projektus. Zinātniskās intereses saistās ar vides mainības ietekmi uz vielu plūsmām un vides analīzes metožu izstrādi.
Adrese: LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, Rīgā, e-pasts: maris.klavins@lu.lv


Andris Andrušaitis
Valsts pētījumu programmas vadītājs, LU BF asociētais profesors, Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes Hidrobioloģijas katedras vadītājs, Pasaules bankas Baltijas jūras Reģionālā projekta koordinatora asistents. Zinātniskās intereses: Baltijas jūras planktona sistēmu funkcionēšana.
Adrese: LU Bioloģijas fakultāte, Rīgā Kronvalda bulvārī 4. e-pasts: andris@hydro.edu.lv


Uldis Bethers
1. darba paketes vadītājs, LU FMF vadošais pētnieks, Dr. phys., SIA „ Procesu analīzes izpētes centrs” valdes loceklis. Veicis operacionālās okeanogrāfijas modeļsistēmu izveidi, Rīgas jūras līča un krasta zonas procesu pētījumus ar matemātiskās modelēšanas metodi. Galvenās zinātniskās intereses vides procesu un sistēmu matemātisko modeļu izveidē un pielietošanā.
Adrese: LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu modelēšanas laboratorija Rīgā, Zeļļu ielā 8. e-pasts: bethers@latnet.lv


Viesturs Jansons
2. darba paketes vadītājs, LLU Lauku inženieru fakultātes profesors, Dr. ing., LLU LIF Vides un ūdens saimniecības katedras vadītājs. Vadījis un koordinējis sekojošu starptautisku projektu izpildi Latvijā: Drainage Basin and Load of the Gulf of Riga, sub-project B: “Soil and nutrient loss from small catchment” (1993-1997); BAAP ( Baltic Sea Agricultural Action Programme) programmas BEAROP I (1993-1997) un BEAROP II (2000-2002) projekti un “Environmental monitoring in agriculture. Nordic – Baltic Cooperative” (1997-2000). Zinātniskās intereses: lauksaimniecības izsauktā piesārņojuma ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām.
Adrese: LLU Lauku inženieru fakultāte Jelgavā, Akadēmijas ielā 19 e-pasts: viesturs.jansons@llu.lv


Gunta Spriņģe
3. darba paketes vadītāja, Dr. biol., LU Bioloģijas institūta vadošā pētniece, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesore. Koordinējusi Latvijā EK 5. ietvarprogrammas projektu “Standardisation of River Classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive”, vada LZP projektus “Kritēriju izstrāde Latvijas ezeru racionālai izmantošanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai atbilstoši to biofunkcionālajam raksturam” un “Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti”. Zinātniskās intereses: Latvijas iekšzemes virszemes ūdeņu ekoloģiskā izpēte.
Adrese: LU Bioloģijas institūts, Hidrobioloģijas lab., Miera iela 3, Salaspils e-pasts: gspringe@email.lubi.edu.lv


Guntis Eberhards
4. darba paketes vadītājs, Dr. hab. Geogr., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors emeritus. Vadījis Jūras krasta riska zonu ģeoloģisko procesu monitoringu. Piedalījies starptautiskos projektos „Erosion”, „Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, Northern Latvia”, LIFE- Nature projektā „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvija”, kā arī nacionālajā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā”. Zinātniskās intereses saistās ar Baltijas jūras krasta joslas ģeoloģisko procesu izpēti un aizsardzību.
Adrese: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, Rīgā. e-pasts: guntise@navigator.lv


Juris Aigars
5. darba paketes vadītājs, Dr. geogr., Latvijas hidroekoloģijas institūta direktors, vadošais pētnieks, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents. Koordinējis Latvijā EK 5. ietvarprogrammas projektu SIBER/Silicate and Baltic Sea ecosystem response. EK „LIFE” programmas projekta "Marine protected areas in the Eastern Baltic Sea" piesārņojuma darba paketes vadītājs. Zinātniskās intereses: Biogēno elementu un smago metālu bioģeoķīmiskie cikli.
Adrese: Latvijas hidroekoloģijas institūts, Rīgā Daugavgrīvas ielā 8, LV-1048 e-pasts: juris@monit.lu.lv


Anda Ikauniece
6. darba paketes vadītāja, Dr. biol., Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece, Hidrobioloģijas laboratorijas vadītāja, piedalījusies ES 5. un 6. ietvarprogrammas projektu (BASYS, CHARM, BONUS) izpildē. Zinātniskās intereses: jūras zooplanktona ekoloģija, bentosa un planktona mijiedarbība.
Adrese: Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Rīgā Daugavgrīvas ielā 8, LV-1048 e-pasts:ivanda@latnet.lv


Kristīne Āboliņa
7. darba paketes vadītāja, Dr. ģeogr., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente, veikusi Eiropas vienoto (ilgtspējīgas attīstības) rādītāju analīzi Rīgas pilsētai, līdzautore Rīgas pilsētas vides un attīstības politikas vērtējumam attiecībā pret Olborgas saistībām. Zinātniskās intereses: ilgtspējīgas attīstības jautājumi pilsētvides un procesu pārvaldības kontekstā; sabiedrības līdzdarbības aspekti pārvaldībā; ilgtspējīgas attīstības rādītāju izstrāde.
Adrese: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Lietišķās vides zinātnes katedra. 201. kabinets, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010. e-pasts: kristine.abolina@lu.lv


Artūrs Škute
9. darba paketes vadītājs, Dr. biol., Daugavpils Universitātes profesors. Vada LIFE Nature projektu ”Sugu un biotopu aizsardzības Rāznas dabas parkā” un ERAF projektu “Daugavpils Universitātes Bioloģisko resursu izpētes centrs”. Galvenās zinātniskās intereses - saldūdens ekosistēmu funkcionēšana.
Adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13, Daugavpils. e-pasts: arturs.skute@du.lv


Ineta Plikša
Programmas asistente, MSc Vides zinātnē, MSc Pedagoģijā. Strādājusi LU Bioloģijas fakultātes LIFE Nature projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” kā projekta koordinators. Piedalījusies Rīgas vides stratēģijas rīcības programmas izstrādē un Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma sagatavošanā Rīgas Attīstības plānam.
Adrese: LU Bioloģijas fakultāte, Rīgā Kronvalda bulvārī 4, LV-1010. e-pasts: inetap@lanet.lv

KALME