Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

8.darba pakete. “Programmas vadība un sabiedrības informēšana”.

Par darba paketes izpildi atbildīgi tās vadītāji: Dr. biol. Andris Andrušaitis (LU BF), un Dr.habil. ķīm. Māris Kļaviņš (LU ĢZZF). Ikdienā programmas pārvaldību veic programmas asistente Ineta Plikša.

Darba paketes mērķis ir nodrošināt sekmīgu izvirzīto programmas uzdevumu izpildi augstā kvalitātē. Sekmēt vides, ūdeņu un klimata mainības interdisciplināras pētniecības attīstību Latvijā un tās atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī.

8. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

  • Programmas zinātniskā vadība, darba pakešu darba koordinācija un programmas ikdienas pārvaldība.
  • Programmai piešķirtā finansējuma izlietojuma efektivitātes pārraudzība.
  • Sabiedrības informēšana par programmas darbu un rezultātiem.
  • Starptautiskas padomdevēju komitejas organizēšana un nodrošināšana.
  • Ūdeņu vides pētniecības skolas pasākumu organizēšana.

8. darba paketes rezultāti būs:

  • Tiks nodrošināta programmas izpilde un darbu koordinācija.
  • Tiks izveidota un regulāri atjaunināta mājas lapa, lai informētu sabiedrību klimata maiņas sagaidāmo ietekmi un Baltijas reģiona ūdeņiem un par programmas aktivitātēm un rezultātiem, izdots informatīvs materiāls par programmas uzsākšanu, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī zinātniski populāru publikāciju sērija par sagaidāmo klimata maiņas ietekmi uz Baltijas reģiona un Latvijas ūdeņiem un vēlamajiem adaptācijas pasākumiem.
  • Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks nodrošināta regulāra zinātniski korektas informācijas sniegšana sabiedrībai par sagaidāmo klimata maiņas ietekmi uz Baltijas reģiona un Latvijas ūdeņiem un vēlamajiem adaptācijas pasākumiem.
  • Programmas iedibinātās ūdeņu vides pētījumu skolas darbības rezultātā būtiski uzlabosies jauno zinātnieku sagatavošana un darba kvalitāte: palielināsies SCI publikāciju skaits nozarē, aizstāvēto disertāciju skaits. Latvijā regulāri notiks starptautiski doktorantūras kursi par programmas tematiku.

KALME