Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

6.darba pakete. „Klimata maiņas ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību”.

Darba paketes vadītāja ir Dr. biol. Anada Ikauniece (LHEI). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no Latvijas Hidroekoloģijas institūta Latvijas Zivju resursu aģentūras, LU Bioloģijas fakultātes un LU Bioloģijas institūta.

Darba paketes mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā klimata izmaiņu sekas Baltijas jūrā varētu mainīt jūras ekosistēmas: sugu sastāvu, barības attiecības un biotopus. Plānotie eksperimenti ļaus novērtēt klimata izmaiņu iespējamo ietekmi uz jūras iedzīvotājiem īsā laika posmā. Līdztekus tiks analizēti ilggadīgie iepriekš izdarīto novērojumu dati, lai izprastu un novērtētu, kā uz izmaiņām apkārtējā vidē reaģēs katra jūras floras un faunas grupa – sākot no vienšūņiem un beidzot ar zivīm. Sadarbojoties ar darba paketēm „Scenāriju izstrāde un modelēšana” un „Bioģeoķīmiskie procesi un pirmprodukcija Baltijas jūrā”, paredzēts modelēt jūras ekosistēmas atbildi un pārmaiņas, mainoties vides apstākļiem. Darba paketē iegūtā informācija tiks izmantota, lai sekmētu jūras vides kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dotu iespēju Latvijas iedzīvotājiem izmantot jūras resursus saprātīgi un ilgi.


6. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

  • Prognozēt sugu sastāva un populāciju dinamikas izmaiņas klimata mainības ietekmē Latvijas jūras ūdeņos. Izvērtēt iespējamās klimata mainības ietekmes uz Baltijas jūras ekosistēmu trofisko struktūru un populāciju barības attiecībām (Biotisko sabiedrību struktūra un dinamika).
  • Izstrādāt ilgtermiņa prognostisku modeli zivju augšanas, zivju krājumu dinamikas, un ihtiocenožu struktūras izmaiņu prognozei, kas balstīts uz klimatisko un antropogēno faktoru ietekmēm (Ihtiocenožu modelis).
  • Izstrādāt ieteikumus Latvijas zivsaimniecības politikai - ilgtspējīgas jūras zivju apsaimniekošanas politikas izveidei un īstenošanai (Ieteikumi zivsaimniecības politikai).
  • Izstrādāt ieteikumus ES Ūdeņu struktūrdirektīvas ieviešanas Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos, Eiropas Jūrniecības Politikas un Jūras stratēģijas Direktīvas, un Baltijas jūras pasākumu Plāna (HELCOM) izveides un īstenošanas gaitā. Izstrādāt ieteikumus jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un saglabāšanai Latvijas piekrastē (Ieteikumi jūras vides aizsardzībai).

6. darba paketes rezultāti būs:

  • Klimata maiņas ietekmes prognoze uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību.
  • Ilgtermiņa prognostisks modelis zivju augšanas, zivju krājumu dinamikas, un ihtiocenožu struktūras izmaiņu prognozei, atkarībā no klimatisko un antropogēno ietekmju attīstības scenārijiem.
  • Zivju krājumu un paaudžu ražības ilgtermiņa 5, 10 un 30 gadu periodiem prognoze.
  • Ieteikumi ES Ūdeņu struktūrdirektīvas ieviešanas (Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņi), Eiropas Jūrniecības Politikas un Jūras stratēģijas Direktīvas, un Baltijas jūras pasākumu Plāna (HELCOM) izveides un īstenošanas gaitā.
  • Ieteikumi jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un saglabāšanai Baltijas jūras Latvijas piekrastē.
  • Ieteikumi ilgtspējīgai, ekosistēmu pieejā balstītai, jūras vides apsaimniekošanai, ņemot vērā klimata maiņu, t. sk. ilgtspējīgas jūras zvejniecības politikas izveidei un īstenošanai.

KALME