Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

3.darba pakete. „Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību”

Darba paketes vadītāja ir Dr. biol. Gunta Spriņģe (LU ĢZZF). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, LU Bioloģijas institūta, LU Bioloģijas fakultātes un Latvijas zivju resursu aģentūras.

Darba paketes mērķis ir izvērtēt iespējamās klimata mainības ietekmes uz Latvijas iekšējo virszemes ūdeņu režīmu, ekosistēmām un to bioloģisko daudzveidību. Lai šo mērķi sasniegtu, galvenie pētījumi virzieni būs:

  • klimats-bioloģiskā daudzveidība, kas aptvers dažādu trofisko līmeņu pētījumus Salacas baseinā;
  • plūsmas-klimats-biota, kas būs vērsta uz ūdeņu ķīmiskā sastāva, t.sk. organiska oglekļa, izmaiņu raksturu un ietekmi uz ūdeņu dzīvo organismu kopienām. u struktūru un funkcionēšanu.
  • klimata maiņas indikatori, kas izvērtēs bioindikācijā izmantojamās sugas.

Darba paketes izpildes rezultātā tiks rasta padziļināta izpratne par Latvijas virszemes iekšzemes ūdeņu bioloģiskās daudzveidības raksturu, veikts trofisko saišu un populācijas dinamikas novērtējums, kā arī sugu-ūdeņu kvalitātes indikatoru atlase mainīga klimata apstākļos, ņemot vērā mainīgās vielu plūsmas. Tiks prognozētas Salacas baseina ihtiocenožu potenciālās izmaiņas.

3. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

  • Novērtēt sugu bioloģiskās daudzveidības izmaiņas, veikt Salacas baseina un Burtnieku ezera ihtiocenožu sastāva un struktūras izmaiņu analīzi saistībā ar klimata mainību raksturojošajiem vides faktoriem (Klimats-daudzveidība);
  • Raksturot un prognozēt klimata mainības radīto ūdeņu ķīmiskā sastāva izmaiņu raksturu (dēdēšanas, izskalošanās sorbcijas, bioģeoķīmisko ciklu) un ietekmes uz ūdeņu dzīvo organismu kopienu struktūru un funkcionēšanu. Organiskā oglekļa aprites cikla izmaiņu raksturs un tā ietekmes uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām (Plūsmas-klimats-biota).
  • Noteikt bioindikācijā izmantojamās sugas - ūdeņu vides kvalitātes rādītājus un veikt trofisko saišu (zoobentoss, zemākie augi – ihtiocenozes) analīzi (Klimata maiņas indikatori).

3. darba paketes rezultāti būs:

  • Sugu bioloģiskās daudzveidības izmaiņu novērtējums saistībā ar klimata mainību raksturojošajiem vides faktoriem un sugu-bioindikatoru atlase ūdeņu vides kvalitātes raksturošanai;
  • Klimata mainības radīto ūdens ķīmiskā sastāva izmaiņu un šo izmaiņu ietekmes uz ūdeņu organismu kopienu struktūru un funkcionēšanu raksturojums.
  • Trofisko saišu un populāciju dinamikas novērtējums saldūdeņos klimata. pārmaiņu apstākļos. Izpratne par organiskā oglekļa aprites cikla izmaiņu raksturu un tā ietekmēm uz iekšējo ekosistēmām.
  • Salacas baseina un Burtnieku ezera ihtiocenožu struktūras un sastāva izmaiņu prognoze.

AKTUALITĀTES

27. - 30.07.2009
3DP zinātnieku ekspedīcija uz Salacu hidroķīmisko un hidrobioloģisko paraugu ievākšanai
3DP zinātnieku ekspedīcija uz Salacu hidroķīmisko un hidrobioloģisko paraugu ievākšanai Foto (autore A.Skuja)

19.10.2007
Trešās darba paketes darba sanāksme par padarīto un darba plāniem 2008. gadam
3DP_darba_sanaksme_191007.pdf

8. – 13.07.2007
Līdzdalība Starptautiskajā Eiropas saldūdeņu zinātņu simpozijā Sicīlijā
lidzdaliba_simposija_SEFS-5.pdf

12. – 15.04.2007
Līdzdalība izstādē "Dārzs. Flora 2007"
lidzdaliba_istade_darzs_flora.pdf

16. – 17.01.2007
20. - 21.02.2007.
Ekspedīcijas uz Salacu un Burtnieku
Eksp_Salacu_Burtnieku_102.2007.pdf

3. - 11.02.2007
Līdzdalība Amerikas Limnoloģijas un okeanogrāfijas biedrības konferencē „Water Rocks!”
Lidzd_konf_Water_Rocks.pdf

KALME