Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

9.darba pakete. “Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām”

Darba paketes vadītājs ir Dr. biol. Artūrs Škute (DU Bioloģisko resursu izpētes un pārvaldības institūts). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no DU Bioloģisko resursu izpētes un pārvaldības institūta un Latvijas Zivju resursu aģentūras Iekšējo ūdeņu laboratorijas.

Darba paketes mērķis ir prognozēt klimata maiņas ietekmi uz noteces ekstrēmu: plūdu un ilgstošu sausuma periodu un režīmu, noskaidrot šo parādību ietekmi uz palieņu ekosistēmām Daugavas vidusteces palienēs. Darba paketē iegūtā informācija dos iespēju izstrādāt priekšlikumus saimnieciskās darbības adaptācijai klimata mainības risku samazināšanai plūdu skartajās teritorijās Daugavas vidustecē.

9. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

 • Izvērtēt vēsturisko un esošo noteces ekstrēmu atkārtošanās biežumu, intensitāti un klimata mainības ietekmi uz tiem.
 • Prognozēt plūdu un sausuma režīma paredzamās izmaiņas, ņemot par pamatu hidroloģiskā režīma scenārijus.
 • Noskaidrot dabisko palieņu lomu hidroloģiskā režīma stabilizēšanā.
 • Noskaidrot plūdu un sausuma ietekmi uz vielu plūsmām palieņu sistēmās un baseinā.
 • Novērtēt plūdu un noteces minimumu ietekmi uz Daugavas palieņu ezeru ekosistēmām.
 • Izstrādāt rekomendācijas adaptācijas pasākumiem plūdu un sausuma riska un ar šim parādībām saistīto zaudējumu mazināšanai .

9. darba paketes rezultāti būs:

 • Tiks apkopoti dati par esošo noteces ekstrēmu atkārtošanās biežumu un intensitāti, un klimata mainības ietekmi uz tiem.
 • Tiks prognozēts plūdu un ekstremāla sausuma režīms 50 – 100 g. periodos pie dažādiem klimata mainības scenārijiem.
 • Tiks izveidots Daugavas palienes digitālā reljefa modelis Daugavas ielejas Naujenes-Jēkabpils posmam, noteiktas applūšanas riskam pakļauto teritoriju robežas pie dažādiem plūdu līmeņiem un novērtēta palieņu un mitrzemju loma hidroloģiskā režīma ekstrēmu riska mazināšanā.
 • Tiks papildināta datu rinda par ūdens ekosistēmu izmaiņām Daugavas vidusteces palieņu ezeros un novērtēta plūdu ietekme uz tām. Izstrādāts prognozēšanai noderīgs Daugavas vidusteces palieņu ezeru ekosistēmu dinamikas un vielu bioģeoķīmiskās aprites modelis. Izstrādāta palieņu sistēmu dinamikas prognoze klimata mainības ietekmē.
 • Tiks adaptēts erozijas modelis EuroSEM, novērtēta biogēnu un suspendētā materiāla pārnese no hidrogrāfiskā tīkla augšējiem posmiem uz uztverošajām ūdenstecēm un ūdenstilpēm.
 • Tiks sagatavotas rekomendācijas tautsaimniecības, vides aizsardzības un teritorijas plānošanas sektoru adaptācijas pasākumiem plūdu un sausuma riska samazināšanai.

AKTUALITĀTES

28. 03.2007
Notiek Daugavas ekspedīcija - brauciens no Ruģeļiem līdz Dunavai. Katru stundu tiek veikti mērījumi un ņemti paraugi naftas produktu analīzei
dp9_daugava.pdf

KALME