Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

7.darba pakete. „Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainībai”.

Darba paketes vadītāja ir Dr. geogr. Kristīne Āboliņa (LU ĢZZF). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un citām iestādēm.

Programmas lietderību noteiks tas, cik lielā mērā tā spēs pēc būtības ietekmēt likumdošanas, lēmumpieņemšanas un attīstības plānošanas procesu valstī.

Darba paketes pamatuzdevums ir nodrošināt, lai Programma producētu potenciālajiem izmantotājiem praktiski izmantojamus rezultātus. Balstoties un citu Programmas darba pakešu iegūto informāciju, tiek izstrādāti zinātniski pamatoti rīcības ieteikumi Latvijas vides politikas un sektoru politiku adaptācijai klimata maiņai. Klimata mainības ietekmju izpētei un samazināšanas pētniecībai jābūt tieši orientētiem uz pētījumu rezultātu izmantotāju - valsts un pašvaldības institūciju un vides politikas veidotāju vajadzībām. Uzsākot darba paketes izpildi, pirmkārt, pirmkārt, tiek apzinātas un analizētas šīs vajadzības.

Ņemot vērā klimata maiņas iespējamo ietekmi uz Latvijas, reģionālo, ka arī globālo tautsaimniecību un sociālo sfēru, programmā radītā jaunā zinātniskā informācija tiek analizēta un sintezēta vides pārvaldības kontekstā un tiek izvirzīti zinātniski pamatoti praktiski priekšlikumi Latvijas vides un pārējo sektoru normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai visos līmeņos. Priekšlikumu izvirzīšanā tiek veikta to potenciālās ietekmes uz vidi novērtēšana, lai piedāvātie pasākumi klimata maiņas iespējamo seku likvidēšanai paši nekļūtu par vides un attīstības problēmu cēloni. Tādējādi, īstenojot vides politikā izvirzīto piesardzības un atbildības principu, tiek veicināta Latvijas stratēģiska un ilgtspējīga attīstība. Darbā tiek apzināta un izvērtēta citu valstu pieredze. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, lai izveidotu un visā programmas īstenošanas gaitā uzturētu dialogu starp valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, uzņēmējiem, un klimata mainības ūdeņu resursu izpētes jomā iesaistītajiem zinātniekiem.

7. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

  • Veikt esošās vides, klimata mainības adaptācijas politikas analīzi attiecībā uz Latvijas ūdeņu vidi (Adaptācijas politika) .
  • Izmantojot programmas rezultātā attīstītās zinātniskās atziņas, sadarbībā ar citiem programmas izpildē iesaistītajiem speciālistiem izstrādāt priekšlikumus Latvijas nacionālās attīstības plānošanas, vides politikas un sektoru politikas adaptācijai klimata mainībai un sekmēt programmas pielietojamo rezultātu ieviešanu (Ieviešana) .
  • Sekmēt dialoga izveidi starp klimata mainības un ūdeņu resursu izpētē iesaistītajiem zinātniekiem, attīstības plānošanā un lēmumpieņemšanā iesaistītajām valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām un uzņēmējiem (Dialogs) .

7. darba paketes rezultāti būs:

  • Sabiedrības viedokļu par adaptācijas klimata mainībai nepieciešamību un prioritāro darbības virzienu identifikācija attiecībā uz klimata mainības seku mazināšanu ūdens vides kontekstā.
  • Priekšlikumu iestrāde Latvijas nacionālās attīstības plānošanas, vides politikas un sektoru politikas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, lai izmantojot programmas rezultātā iegūtās atziņas, mazinātu klimata maiņas ietekmes uz ūdens vidi negatīvās sekas.
  • Saziņas un dialoga izveides sekmēšana starp klimata mainības un ūdeņu resursu izpētē iesaistītajiem zinātniekiem un attīstības plānošanā, lēmumpieņemšanā iesaistītajām valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, kā arī uzņēmējiem. Sabiedrības informēšana par programmas norisi un tās rezultātā izstrādātajām atziņām (sadarbībā ar 8. darba paketi).

KALME