Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

4.darba pakete. “Krasta procesi”.

Darba paketes vadītājs ir Dr. Dr.hab.geogr. Guntis Eberhards (LU ĢZZF). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes.

Programmas 1.etapa laikā tiks apzināta un savākta informācija par Latvijas krasta joslas ģeoloģiskajiem procesiem 20.gadsimtā, izmantojot zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, zinātnisko pētījumu atskaites, līgumdarbus, izdotās kartes u.c. informāciju. Šīs informācijas iegūšanas un apkopošanas mērķis - noskaidrot, kā laika gaitā un telpā mainījušies krasta procesi (sevišķi krasta erozija/noskalošana) atsevišķās Baltijas jūras krasta apakšsistēmās (atklātā Baltijas jūras piekraste, Irbes šauruma piekraste, Rīgas līča Kurzemes, Vidzemes un Dienvidu piekraste). Sevišķa vērība tiks pievērsta ekstremālo vētru gadījumu (1967, 1969) krasta procesu kartēšanas datu apkopojumiem pēc krasta joslas agrāk veiktās kartēšanas materiāliem.

Pēc pieejamā publicētā un nepublicētā kartogrāfiska materiāla par pagājušā gadsimta atsevišķiem periodiem, tiks uzsākta datu sagatavošana mūsdienīgu digitālo karšu sagatavošanai, kurās tiks dota informācija par krasta procesiem un to izmaiņām laika gaitā. Lai to veiktu, tiks izvēlēta piemērotākā kartogrāfiskā bāze (pamatkarte).

Paralēli informācijas vākšanai, sistematizācijai un atspoguļošanai mūsdienu prasībām atbilstošā digitālā formā, rudens-ziemas periodā, atkarībā no laika apstākļiem, tiks uzsākta krasta joslas apsekošana lauka apstākļos un krasta erozijas iecirkņu kartēšana, kā arī veikti nepieciešamie mērījumi vietās, kur 2006.gada rudens/ziemas vētru laikā notikusi pamatkrasta noskalošana. Pēc šiem lauka darbu gaitā iegūtajiem datiem tiks veidota ikgadēja paaugstinātas krasta procesu aktivitātes digitāla karte (2006.gada rudesns/ziema- 2007.gada ziema/pavasaris).

4. darba paketes uzdevumi ir sekojoši:

 • Novērtēt saimnieciskās darbības ietekmes uz krasta procesiem un to izmaiņām (ostu darbība, krasta aizsargbūves).
 • Prognozēt iespējamās krasta procesu rakstura un intensitātes izmaiņas un paaugstināta erozijas riska zonu dinamiku tuvāko 30-50 gadu laikā dažādu hidrometeoroloģisko apstākļu (vēja režīms, jūras ūdenslīmeņi u.c.) mainības apstākļos.
 • Izstrādāt Latvijas krasta joslas aizsargājamo teritoriju (nacionālie parki, dabas parki u.c.) krastu stāvokļa un apdraudējuma karti.
 • Izstrādāt jūras krasta mūsdienu procesu un prognožu digitālas (lietišķas) kartes piekrastes pašvaldību teritoriju plānošanas un apsaimniekošanas vajadzībām.
 • Izstrādāt priekšlikumus prioritāro neatliekamo aizsardzības pasākumu veikšanai apdraudēto krasta posmu aizsardzībai un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai

4. darba paketes rezultāti būs:

 • Tiks izstrādāti Latvijas krasta joslas iespējamie izmaiņu scenārija varianti.
 • Tiks izveidotas digitālas Latvijas krasta mūsdienu ģeoloģisko procesu kartes un prognožu kartes.
 • Tiks izveidotas krasta erozijas (noskalošanas)digitālas prognožu kartes atsevišķu ekstremālu vētru gadījumos (atšķirīgu vēju režīma apstākļos).
 • Tiks izveidota Latvijas krasta joslas aizsargājamo dabas teritoriju (NP, DP, liegumi) krasta joslas stāvokļa un apdraudējuma karte.
 • Tiks izveidota paaugstināta krasta erozijas riska zonu karte.
 • Tiks apkopota informācija par erozijas apdraudētajiem krasta joslā esošajiem saimnieciskajiem, kultūrvēsturiskajiem u.c. objektiem un tuvāko 30-50 gadu laikā iespējamajiem.

AKTUALITĀTES

2007. g. decembris
Valsts pētījumu programmas 4.darba paketes ietvaros profesora .G.Eberharda vadībā ir sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kas raksturo krasta procesus 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā
Juras_krasta_procesu_atlants.pdf

KALME